Rock müzik nedir Rock and roll tarihi ve sanatçıları

0 22

ROCK a. (rock and roll’ın kısaltması). 1. 1950’lerde rock and roll’dan türeyen mü­zik üsluplarının genel adı. (ROCK MUSİC de denir.) —2. ROCK and ROLL’ın kısalt­ması. Rock and roll, 1962’den baş­layarak yeni bir gençlik tarafından benim­sendi. Kendisini sürekli olarak yenileyen rock müzik kendi içerisinde; Hard rock, progresif rock, alternetif rock, pop rock, punk rock, industrial rock, senfonik rock gibi pek çok farklı alt dallara ayrılmıştır.

Bu yenilenme, Beatles ve Rolling Stones’un ortaya çıkışıyla İngiltere’de baş­ladı. Ama bu toplulukların müziği kökleri­ni ve enerjisini, Presley döneminin rock and roll’undan almakla birlikte, onunla ta­mamen özdeş değildi. Aradaki fark, Bob Dylan gibi, Beatles’tan esinlenen folk şa­irleri, elektrikli ritimlere başvurunca iyice belirginleşti. Bu müzik nasıl adlandırılmalıydı? “Rock and roll’ adı, “rock” biçimin­de kısaltıldı.

1965’ten 1980’lere değin ABD’de ve İn­giltere’de peş peşe yeni biçimleri ortaya çıktı. Bunlara Jazz rock, folk rock gibi ad­lar verildi. Rock, üsluba ve modaya göre hard (sert) ya da soft (yumuşak), punk ya da funk, senfonik ya da psikedelik, deka­dan ya da new wave, disco ya da reggae gibi sıfatlarla nitelendi. Bugün rock, tarz ve üslup açısından birbirine benzeme­yen yıldızlar kümesi gibidir. Bu müzikle­rin tümü de öncelikle gençlere yönelik ve ikili ritimde elektrikli birer müzik ol­makla birlikte, bunları ortak bir başlık al­tında toplamak güçtür. Bu dallanıp bu­daklanma, 1950’leri özlemle ananlar için bir “dekadans” işaretidir. Bunu, yeni bir olgunluk işareti olarak görenler de var­dır. Şurası kesindir ki, türlü değişimlere uğrayan bu müzik gerçek bir kültüre (ya­zın, sinema, fotoğraf, moda) dönüşmüş­tür.

Rock müzik, Blues’tan doğmuş ve genel olarak distortion’ın tırmalayıcı sesi ile isyanı yansıtan tırmalayıcı bir sese sahip olduğu için elektrogitar kullanılmıştır. Rock müzik 1950’li yıllarda Sam Phillips, Jackie Brenston, Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry gibi dönemin ses getirmiş usta sanatçıları tarafından temsil edilmiştir.

. Zenci halk müziğine (blues ve rhythm and blues), amerikalı beyazların halk müziğin­den (hillbilly, country and western) alınan öğelerin karışmasıyla oluşmuş, daha çok insan sesine dayalı müzik üslubu.

—2. 1960’a doğru ortaya çıkan, boogie-woogie ritmine benzer dört zamanlı bir caz ritmi­ne uyularak yapılan swing tarzında dans. adı olarakta ROCK. dansı ortaya çıktı.

İkinci ve dördüncü zamanları çok kuvvetli çalınan 4/4’lük bir ritimle ayırtedilen rock and roll, elektrikli gitar­ların (ilk yıllarda ritim ve bas çalgısı ola­rak, akustik kontrabas da kullanılmıştı) ve davulun egemen olduğu, fazladan piya­no ve saksofonun da eklendiği bir çalgı­larına kullanır.

“Rock and roll” deyimi ilk kez, 1952’de clevelandlı radyo sunucusu Alan Freed ta­rafından kullanıldı. Amerikalı zenciler ara­sında yaygın bir biçimde, tempo ve po­zisyon değişikliklerini belirtmek için oldu­ğu kadar, dansta ve cinsel ilişkide de kul­lanılan “rock” ve “roll” sözcükleri, blues’ cular ve rhythm and blues’cular tarafından da uzun zamandır kullanılıyordu. Alan Freed, ilk kez, beyaz gençlere yönelik programını bu sözcüklerle adlandırdı: “Rock and Roll Party”. Amacı, progra­mında, rhythm and blues adını kullanma­dan zenci müziğine geçmekti.

Rock and roll’un doğuşunda biri zenci (Fats Domino), öbürü beyaz (Hawk Williams) iki müzikçi önemli rol oynadı. Fats Domino, Ain’t thata shame adlı çok sevi­len şarkısıyla, beyazların hit-parade’ında baş sırayı alan ilk zencidir. Böylece, New Orleans rhythm and blues’unun, ameri­kan gençliğince sevilmesine katkıda bu­lundu. Hillbilly’den esinlenen Hawk Wil- liams, rock and roll’un yapılaşmasını sağ­ladı: kıtalarla nakaratın birbirini izlediği bir şarkıda, düzenlemelere ve efektlere de yer verilecek bir öykü anlatılır.

1954’te şarkıcı Bili Haley, Rockaround the clock adlı şarkısında Fats Domino’nun formülünü Hawk Williams’ın tarzına uyar­layarak rock and roll’u tescil ettirdi. Kısa sürede, çok sayıda şarkıcı ve topluluk par­ladı ve rock and roll ikiye bölündü: bir yan­da, yalnızca beyazların, özellikle de gü­neylilerin (Elvis Presley, Buddy Holly, Ed­die Cochran, Ricky Nelson, Gene Vin- cent, Cari Perkins, Jerry Lee Lewis) söy­lediği rockabilly; öbür yanda, doğrudan doğruya blues’dan kaynaklanan, çok kar­maşık ritimli ve daha sert olan zenci rock and roll’u (Little Richard, Bo Diddley, Chuck Berry).

ABD tarihinde ilk kez, ülkenin güneyin­den gelen bir müzik, rock and roll (ister beyazlar, ister zenciler yapsın), kuzeyli be­yazlar arasında yaygınlık kazandı. Tüm Amerika’yı kapladıktan sonra 1957-58 yıl­larına doğru Avrupa’ya sıçradı. Rock and roll, Büyük Britanya’da tüm popüler mü­zikleri gölgede bıraktı ve ilkin Tommy Steele, Cliff Richard ve Shadows toplulu­ğuyla, 1962’den sonra da Beatles, Who, Rolling Stones gibi başlangıçta rock and roll’a ve blues’a sadık kalan, daha sonra bunları pop müziğe dönüştüren üç top­lulukla görülmemiş yaygınlık kazandı.

Rock and roll dalgası, Fransa’ya biraz geç ulaştı. Johnny Hallyday, Eddy Mitchell ve Dick Rivers, ünlü amerikan şarkıla­rının fransızcasını söylemekle yetindiler. Rock and roll olgusuna plak sanayisinin ve müzikhollerin el atmasıyla, rock and roll’ün daha iç açıcı bir türü olan “ye-ye” akımı doğdu.

Aile düzenine başkaldırı biçiminde beli­ren rock and roll olayı, yeni bir sosyolojik olgunun işaretidir: ilk kez, yirmisine varma­mış gençler yalnız kendilerinin olan bir üs­lup ve müzik yaratmışlar ve ekonomi açı­sından önemi ancak zamanla artan bir yaş grubu olarak kendilerini kabul ettirmişlerdi.

Rock and roll, bir danstan çok, swing türünden bir dans üslubudur Temel adımlar, 4 ya da 6 zamanlıdır (6 zamanlı olduğunda bir buçuk ölçüdür). Rock’un iki ana biçimi vardır: biri 6 zamanlıdır, öbü­rü akrobatik rock adını taşır. Akrobatik rock’ta iki figür vardır: “kayma” (erkeğin tuttuğu kadın, ayakları arkada olmak üze­re, erkeğin bacakları arasından kayarak ilk durumunu alır) ve “saut d’epaule” (er­kek, bükük bacağına dayanarak kadını, bir sağına bir soluna geçirir, bu hızla ka­dın arkaya doğru sıçrayarak ilk yerini alır).

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.